fbpx

Brandstore

Download the rules of the online gallery

Regulations of K&K Art Gallery online gallery

§ 1

Introductory provisions

1. K&K Art Gallery, available at the Internet address www.kkgallery.art, is run by the Otwarta Pracownia Twórcza Foundation with its seat in Warsaw, address for correspondence : ul. Ząbkowska 39a, m.7, 03-736 Warsaw, registered in the National Court Register: KRS 0000304768, NIP 113 271 84 91.

2. The sale activity of works of art and Auctions of K&K ART GALLERY are carried out within the framework of paid public benefit activity of the Otwarta Pracownia Twórcza Foundation. All funds raised from the sale of works of art are transferred to the statutory purposes of the foundation and, in particular, to the activities of K&K ART GALLERY.

3. These Regulations are addressed to Consumers, using the offer of the Gallery and sets out the rules for the use of the Internet Gallery and the rules and procedures for concluding Sales Agreements with the Customer at a distance through the Gallery.

§ 2

Definition

1. Consumer - an individual person who concludes a contract with the Foundation in the framework of the Gallery's activities, the subject matter of which is directly related to its statutory activities.

2. The Seller - Otwarta Pracownia Twórcza Foundation with its registered office in Warsaw, mailing address: Ząbkowska 39a, m.7, 03-736 Warsaw, registered in the National Court Register: KRS:0000304768, NIP 113 271 84 91.

3. Customer - any entity making purchases through K&K Art Gallery. Entrepreneur - a natural person, a legal person and an organizational unit that is not a legal person, to which a separate act grants legal capacity, performing a business on its own behalf, who uses the Gallery. Gallery - an online gallery operated by the Seller at the Internet address. www.kkgallery.art

4. contract concluded at a distance - a contract concluded with the Customer within an organized system of concluding contracts at a distance (on the premises of the Gallery), without the simultaneous physical presence of the parties, with the exclusive use of one or more means of remote communication up to and including the conclusion of the contract.

5. Regulations - these rules and regulations of the Gallery.

6. Order - a declaration of intent by the Customer submitted via the Order Form and aimed directly at the purchase of a work/artwork as part of the activities of K&K Art Gallery

7. Account - the customer's account in the Gallery, the data provided by the customer and information about the Orders placed by him/her in the Gallery are collected there.

8. Registration form - a form available in the Gallery, allowing you to create an Account.

9. Order Form - an interactive form available in the Gallery that allows you to place an Order, in particular by adding the work(s) and specifying the terms of sale, including the method of delivery and payment.

10, Product - the Artwork/author's work/art object available at the Gallery that is the subject of sale/purchase between the Gallery and the Customer.

11. Sales Contract - a contract of sale of the Work/Work concluded or entered into between the Customer and the Seller through the Internet Gallery. Contract of Sale is also understood - applying to the characteristics of the Work/Work - as a contract for the provision of services and a contract for work.

§ 3

Gallery Contact

1. Address of the Stationary Gallery : 9 Białostocka St., 03-748 Warsaw

2.Seller's e-mail address: kkartgaleria@gmail.com kkatrgaleria@gmail.com,

3 Seller's phone number: +48 790258878, +48 570296075

 1. Bank account number of the seller

  MBank nr 02 1140 2004 0000 3002 8167 6978

 2. The Customer may communicate with the Seller using the addresses and telephone numbers specified in this paragraph.

 3.  The customer can communicate with the Seller by phone from 10:00 am to 6:00 pm

§ 4

Technical requirements

In order to use the Gallery, including browsing the Gallery's assortment and placing orders for Products, you need:

a. A terminal device with access to the Internet and a current web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.

b. an active electronic mail (email) account,

c. cookies enabled,

d. FlashPlayer installed.

§ 5

General information

1. To the fullest extent permitted by law, the Seller shall not be liable for any disruptions including interruptions in the operation of K&K Art Gallery caused by force majeure, unauthorized acts of third parties or incompatibility of the Internet Gallery with the technical infrastructure of the Customer.

2. Browsing the assortment of K&K Art Gallery does not require creating an Account. Placing orders by the Customer for Products in the assortment of the Gallery is possible by providing the necessary personal and address data to enable the execution of the Order.

3. Digital photographs of the offered works, along with their detailed description and price, presented in the K&K Art Gallery online are illustrative materials, showing the general image of the work and its basic features. The final works of art may differ slightly from the photographs taken, especially in terms of color and structure. Such differences cannot be the basis for claims by the Client.

prices given in PLN and EUR The Otwarta Pracownia Twórcza Foundation is not a VAT payer.

5. The final amount to be paid by the Customer consists of the price for the Products and the cost of delivery (including transportation, delivery and postal charges), which the Customer is informed about on the Gallery's pages when placing the Order, including at the moment of expressing the will to be bound by the Sales Contract.

6. When the nature of the subject matter of the Contract does not allow, reasonably judging, to calculate in advance the amount of the final (final) price, information on how the price will be calculated, as well as on charges for transportation, delivery, postal services and other costs, will be provided in correspondence with the customer.

§ 6

Rules of Ordering

To place an Order, you must:

1. select the artwork(s) being the subject of the Order, fill in the Order Form next to the selected work by entering the data of the recipient of the Order and the address to which the Product is to be delivered, select the type of shipment (method of delivery of the Product), enter the data for the invoice, if different from the data of the recipient of the Order,

2. confirm the order by clicking on the link sent in the email,

3. select one of the available payment methods and, depending on the payment method, pay for the order within the specified period, subject to § 7.3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa,

b. Przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny w Galerii stacjonarnej pod adresem: ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne przez system PayU

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Galerii.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Galerii internetowej zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. W tym czasie zamówione Produkt otrzymuje status Rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych przez system PayU, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Galerii stacjonarnej.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłana przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A w przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktu częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktu po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne w systemie PayU – od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, będzie ono gotowe do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktu częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich elementów Produktu po skompletowaniu całego zamówienia.

 2. Dostawa dzieła/pracy do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

10. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu – zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy doręczającej w momencie odbioru przesyłki. Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu .

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

h. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11

Dane osobowe w Galerii internetowej

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Galerii internetowej jest Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Galerii internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Galerii internetowej mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Galerii internetowej.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie oryginalne prace prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych prac. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach i profilach internetowych Galerii, a w szczególności bez zgody i wiedzy Sprzedawcy oraz właścicieli praw autorskich

prezentowanych prac.

 1. Umowy zawierane poprzez Galerię internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, K&K Art Galeria

ul. Białostocka 9

03-741 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Data zawarcia umowy: ……………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta………………………………………………………………………………………. Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta

Data: …………………………………………… Miejscowość…………………………………………………

 

 

 

en_USEN