fbpx

Brandstore

Pobierz regulamin galerii internetowej

Regulamin galerii internetowej K&K Art Galerii

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Galeria K&K Art Galeria, dostępna pod adresem internetowym www.kkgallery.art, prowadzona jest przez Fundację Otwartą Pracownie Twórczą z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Ząbkowska 39a, m.7, 03-736 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000304768, NIP 113 271 84 91.

2. Działalność sprzedażowa dzieł sztuki i Aukcje K&K Art Galerii są prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza. Wszystkie fundusze pozyskane ze sprzedaży dzieł przekazane są na cele statutowe fundacji a w szczególności na działalność K&K ART GALERII.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, korzystających z oferty Galerii i określa zasady korzystania ze Galerii internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Galerii.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Fundacją umowę w ramach działań Galerii, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością statutową.

2. Sprzedawca – Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Ząbkowska 39a, m.7, 03-736 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS:0000304768, NIP 113 271 84 91.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem K&K Art galerii. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Galerii. Galeria – galeria internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kkgallery.art

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Galerii), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Galerii.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu dzieła/ pracy w ramach działań K&K Art Galerii

9. Konto – konto klienta w Galerii, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Galerii.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Galerii, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Galerii umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie dzieła/ prac oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Produkt – dostępne w Galerii Dzieło sztuki/ Praca autorska/ Obiekt sztuki będąca przedmiotem sprzedaży/ zakupu między Galerią a Klientem.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Dzieła/Pracy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Galerii internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Dzieła/ Pracy – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt z Galerią

1. Adres Galerii Stacjonarnej : ul. Białostocka 9, 03-748 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kkatrgaleria@gmail.com,

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 790258878, 570296075

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

  MBank nr 02 1140 2004 0000 3002 8167 6978

 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 3.  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00 – 18.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Galerii, w tym przeglądania asortymentu Galerii oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu K&K Art Galerii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Galerii internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu K&K Art Galerii nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Galerii możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Prezentowane w K&K Art Galerii internetowej cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną są materiałami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła finalnie mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki i struktury. Takie różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

4. Ceny podane w Galerii są podane w polskich złotych. Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza nie jest płatnikiem VAT.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Galerii w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w korespondencji z klientem.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać dzieło/prace bęcące przedmiotem Zamówienia, wypełnić Formularz zamówienia przy wybranej pracy poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

2. potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa,

b. Przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny w Galerii stacjonarnej pod adresem: ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c. Płatności elektroniczne przez system PayU

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Galerii.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Galerii internetowej zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. W tym czasie zamówione Produkt otrzymuje status Rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych przez system PayU, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Galerii stacjonarnej.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłana przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A w przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktu częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktu po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne w systemie PayU – od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, będzie ono gotowe do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. W przypadku zamówienia Produktu o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktu częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich elementów Produktu po skompletowaniu całego zamówienia.

 2. Dostawa dzieła/pracy do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

10. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu – zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy doręczającej w momencie odbioru przesyłki. Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu .

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

h. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11

Dane osobowe w Galerii internetowej

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Galerii internetowej jest Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Galerii internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Galerii internetowej mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Galerii internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Galerii internetowej.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie oryginalne prace prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych prac. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach i profilach internetowych Galerii, a w szczególności bez zgody i wiedzy Sprzedawcy oraz właścicieli praw autorskich

prezentowanych prac.

 1. Umowy zawierane poprzez Galerię internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, K&K Art Galeria

ul. Białostocka 9

03-741 Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Data zawarcia umowy: ……………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta………………………………………………………………………………………. Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………….

Podpis Konsumenta

Data: …………………………………………… Miejscowość…………………………………………………

 

 

 

pl_PLPL_PL