fbpx

Brandstore

K&K ART GALERIA – REGULAMIN AUKCJI

Osoba przystępująca do aukcji podpisując formularz Zlecenia licytacji lub Formularz rejestracyjny potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w regulaminie.

Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie Aukcji.

PRZEDMIOT AUKCJI

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki/ obiekty sztuki zwane dalej obiektami, powierzone do sprzedaży przez autorów, właścicieli lub zwanych dalej Sprzedającymi. Zgodnie z oświadczeniem autorów lub właścicieli powierzone  obiekty sztuki stanowią ich własność  i są wolne od wad prawnych.

K&K ART GALERIA  zwana dalej Domem Aukcyjnym

 1.  Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza z siedzibą w Warszawie, KRS  nr 0000304768, NIP nr 1132718491, jest właścicielem K&K Art Galerii mieszczącej się  pod adresem ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa. 
 1. K&K Art Galeria działa w imieniu własnym lecz na rachunek Sprzedającego (autora, właściciela uprawnionego do rozporządzania obiektem).Warunki sprzedaży aukcyjnej określone w Regulaminie Aukcji mogą być przez K&K Art Galerię zmienione lub odwołane po przez obwieszczenie lub adekwatnie dostępne aneksy. 
 2.   K&K ART Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze opartej na doświadczeniu i wiedzy pracowników galerii i współpracujących specjalistów. 
 3.  K&K Art Galeria sprzedaje obiekty w stanie , w jakim zostały dostarczone przez Sprzedającego  w formie fizycznej lub zdjęć w przypadku aukcji internetowej oraz nie uwzględnia reklamacji których podstawą jest stan zachowania Obiektu i ukrytych wad prawnych  niezależnych galerii.  K&K Art Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. K&K Art Galeria Dom Aukcyjny potwierdza autentyczność obiektu, dostarczając Certyfikaty Autentyczności. Potwierdzenie autentyczności określa autora obiektu i datę jego powstania. Jeżeli osoba, która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do K&K Art Galeria Dom Aukcyjny, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę.
 5. We wskazanym przez K&K Art Galerię terminie,  można oglądać sprzedawane Obiekty ( z zastrzeżeniem niektórych) w przestrzeni galerii na wystawie przed aukcyjnej. 

FORMY LICYTACJI

 1. Licytacja osobista
 2. Licytacja on line
 3. Licytacja telefoniczna
 4. Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny

Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić K&K art galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z K&K Art Galerią 24  godz. przed rozpoczęciem licytacji

    JAK LICYTOWAĆ

1.Licytacja osobista odbywa się w lokalu K&K Art Galerii przy ul. Białostockiej 9, Licytujący przed aukcją muszą dostarczyć wypełniony Formularz Rejestracyjny i okazać dokument potwierdzającego tożsamość uczestnika aukcji  oraz  odebrać tabliczkę z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku zakupu odebrać Potwierdzenie Zawartych Transakcji. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których opłata ta jest doliczana

2.Licytacja online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid www.kkart.onebid.pl 

3.Licytacja telefoniczna odbywa się za pośrednictwem pracownika K&K Art Galerii  w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Za zlecenia złożone po tym terminie K&K Art Galeria nie ponosi odpowiedzialności. Formularz Zlecenia Licytacji dostępny jest na stronie internetowej www.kkgallery.art oraz w lokalu K&K Art Galerii przy ul. Białostockiej . Formularz można dostarczyć do K&K Art Galerii pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik K&K Art Galerii skontaktuje się w celu potwierdzenia przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji. Przed rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu pracownik połączy się z kupującym. K&K Art Galerii nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji telefonicznej z powodu problemów z połączeniem. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których opłata ta jest doliczana.K&K Art Galeria  zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania połączeń telefonicznych z zachowaniem zasady poufności.

4. Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny odbywa się za pośrednictwem pracownika K&K Art Galerii Domu Aukcyjnego  w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria  nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia zgłoszone później. Podany limit ceny nie powinien uwzględniać opłaty aukcyjnej. Wysokość limitu ceny podana przez kupującego jest informacją poufną. Kwota powinna być wyrażona w polskich złotych.  W przypadku dwóch lub więcej zleceń z takim samym limitem, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, umowa sprzedaży została zawarta , a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny  nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez udział w aukcji prowadzonej publicznie nie przysługuje.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. Cena wywoławcza może być podana w katalogu.

OPŁATA AUKCYJNA

Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dochód (z  odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Otwartej Pracowni Twórczej)  K&K Art Galerii  z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20%  końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.  Nie jesteśmy podatnikiem vat

ESTYMACJA

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji proszę kontaktować z naszymi pracownikami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

   Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjoner skiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 

CENA GWARANCYJNA

Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez aukcjonera słowa pass. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie jeżeli transakcja nie osiągnie ceny gwarancyjnej aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

Pass zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie kiedy licytacja danego obiektu nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zawarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po zakończeniu aukcji. K&K Art Galeria  zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej oferty poaukcyjnej Klient, który złożył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo zakupu. K&K Art Galeria zastrzega sobie również prawo do nieoferowania obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.

OPŁATA  DROIT DE SUITE

 W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [<>], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.  K&K Art Galeria  nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

FORMY PŁATNOŚCI

Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 10 dni od dnia aukcji. Za przekroczenie terminu zapłaty, K&K Art Galeria Dom Aukcyjny może naliczać odsetki w wysokości 12% w skali roku, za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności można dokonywać gotówką, karta kredytową (akceptujemy karty VISA i MasterCart), za pomocą PayU oraz przelewem bankowym na konto:

– M-Bank  nr. konta

02 1140 2004 0000 3002 8167 6978

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po dziennym kursie kupna waluty MBanku . 

W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, K&K Art Galeria i Dom Aukcyjny ma prawo do:

– przechowywania obiektu w K&K Art galerii  i Dom Aukcyjny lub magazynie zewnętrznym na ryzyko i koszt kupującego.

– w przyszłości odrzucić zlecenie kupującego lub je zrealizować pod warunkiem wpłaty kaucji;

– naliczyć odsetki w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności należności do daty zapłaty pełnej ceny;

– odsprzedać obiekt na aukcji lub w galerii z ceną minimalną i ewentualnymi USTALONYMI estymacjami,  obciążając kupującego, pozostającego w zwłoce, do zapłaty różnicy między ceną za jaką obiekt został kupiony, a ceną za jaką pozostający w zwłoce wylicytował obiekt;

– wszcząć postepowanie sądowe wobec kupującego w celu wyegzekwowania należności;

– wszystkie tego typu problemy rozwiązać za pomocą obowiązującego prawa i przed odpowiednim sądem.

ODBIÓR OBIEKTÓW

Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności.

Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia. Za nieodebrane w terminie obiektów K&K Art Galeria  Dom Aukcyjny może obciążyć kupującego kosztami magazynowania i transportu.

K&K Art Galeria  Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. K&K Art Galeria Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.

 

Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922),  K&K Art Galeria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie  K&K Art Galeria oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
 2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

 

 

pl_PLPL_PL