fbpx

Brandstore

 

REGULAMIN GALERII INTERNETOWEJ (pdf do pobrania)

Umowa z K&K Art Galerią 

zawarta w dniu ( data przesłania formularza przyjęcia dzieła/dzieł drogą e-mailową)

 

1.Niniejsza Umowa została sporządzona na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Galerii K&K Art Galerii dostępnej pod adresem ul Białostocka 9 kod 03- 471 Warszawa https://kkgallery.art

2. Działalność sprzedażowa dzieł sztuki i Aukcje K&K Art Galerii są prowadzone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Otwartej Pracowni Twórczej. KRS 0000304768, NIP 113 271 84 91. Wszystkie fundusze pozyskane z prowizji sprzedaży dzieł przekazane są na cele statutowe Fundacji a w szczególności na działalność K&K ART GALERII. 

3. Galeria przyjmuje dzieła sztuki od artystów profesjonalnych, jak i w szczególnych przypadkach od artystów nieprofesjonalnych jak i kolekcjonerów sztuki. Dzieła muszą być wolne od wad prawnych jak i fizycznych

4. Przyjmujemy dzieła sztuki w depozyt do Galerii na 6 miesięcy. W tym okresie dzieło jest dostępne w ramach działań K&K Art Galerii.

5. W ramach niniejszej umowy artysta upoważnia Galerię do:

– ustalenia ceny sprzedaży dzieła na podstawie wypełnionego formularza przekazania dzieł do Galerii zawierającego ceny autorskie ( cena autorska zawiera podatek dochodowy, którego odprowadzenie leży po stronie artysty) i kwoty 40% ceny autorskiej w ramach prowizji na cele statutowe i misyjne Fundacji Otwartej Pracowni Twórczej.

– negocjowanie z potencjalnym nabywcą ceny autorskiej w zakresie do 10% w dół.- wystawienia dzieła na aukcję sztuki ( prowizja naliczana od artysty 20% + prowizja naliczana od klienta 20% cen autorskich)

– w przypadku braku sprzedaży w ramach działań aukcyjnych, dzieło zostaje w ofercie galerii ( internetowej lub stacjonarnej) z prowizją 40 % przez okres 6 miesięcy.

– Galeria w tym czasie promuje artystę i jego dzieło w galerii stacjonarnej przy ul. Bialostockiej 9 w Warszawie i na stronie internetowej galerii https://kkgallery.art .

– Galeria nie zastrzega sobie prawa wyłączności na sprzedaż zgłoszonych w formularzu dzieł, ale również, w celu uniknięcia nieporozumień z klientami, nie chcemy dopuszczać aby zgłoszone do Galerii i oferowane do sprzedaży dzieła w K&K Art Galerii były niedostępne z przyczyn działań poza galeryjnych autora. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie K&K Art Galerię o statucie danego dzieła jako „Sprzedanego”. Aby to zrobić, należy skontaktować się z nami mailowo adresem kkartgaleria@gmail.com wskazując na pracę, której status należy oznaczyć jako “Sprzedana”.

Jeśli Artysta sprzeda dzieło sztuki w czasie obowiązywania umowy z K&K Art Galerią to zapłaci prowizję wysokości 20 % ceny autorskiej.W razie niezgłoszenia statutu sprzedanego poza K&K Art Galerii dzieła, przysługiwać będzie od Artysty kara umowna w wysokości 40% ustalonej w Galerii ceny danego dzieła zamieszczonej w ofercie K&K Art Galerii ( internetowej i stacjonarnej), która nie została zgłoszona, jako sprzedana i została sprzedana innemu klientowi (mechanizm taki jest wprowadzony w celu uniknięcia sytuacji, w której Klienci kupują prace, które są faktycznie dostępne w K&K Art Galerii na podstawie formularza zgłoszeniowego.)

– wystawienia kupującemu dowodu zakupu / KP/- wykonania przelewu prowizji na konto Fundacji Otwartej Pracowni Twórczej- dokonania przelewu pozostałej kwoty na wskazany przez artystę nr rachunku w terminie następnego miesiąca po sprzedaży dzieła. ( po gwarancyjnym okresie ewentualnego zwrotu dzieła przez klienta)

6. Zgłoszenie dzieła/ pracy  przez formularz zgłoszeniowy jest równoznaczne z zawarciem niniejszej Umowy na okres 6 miesięcy oraz zgodę na warunki zawarte w w/w Umowie. 

7. Kontaktować można się i przez maila kkartgaleria@gmail.com jak i telefonicznie nr 790258878, 570296075

8. Każda ze stron może wycofać dzieło z oferty K&K Art Galerii z zachowaniem okresu 10 dniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIEŁ DO GALERII

Step 1 of 4

 

pl_PLPL_PL