fbpx

Brandstore

WYSTAWA

15 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022

ARTYŚCI RZEŹBA

OLGA PROKOP – MIŚNIAKIEWICZ, URSZULA ŚWIĘCICKA, KATARZYNA FOBER, ZOFIA KUBICKA, MARIA CUKIER, ROLAND KOŚCIÓŁEK, KAROL SZOSTAK, JAN KUBICKI, WALDEMAR MAZUREK, WIESŁAW KWAK

O WYSTAWIE

   Trudno określić jaki wpływ na nasz rozwój mają różne doświadczenia w naszym życiu. Czy dokonujemy wyborów jako świadome jednostki – czy też jesteśmy sumą zapożyczeń od tych, z którymi spotykamy się na drodze życia?

   Zapewne większość z nas chociaż raz na jakiś czas zadaje sobie takie lub podobne pytanie; my postanowiliśmy je zadać 10 niezwykłym rzeźbiarzom. W drugiej z cyklu wystaw Plus Ultra zaprezentujemy kolejne w stosunku do prezentowanych na pierwszej wystawie mistrzów pokolenie artystów. 

Twórców wybranych kluczem zarówno bycia reprezentantami istotnych nurtów w Polskiej sztuce współczesnej jak i uczniami wybitnych rzeźbiarzy. Wystawa jest więc pretekstem do zbadania na ile w dziełach ‘‘uczniów’’ dostrzec można wpływy ich ‘‘mistrzów’’; być może okaże się, iż są one całkowicie oderwane od wyuczonych treści i przez to charakterystycznie jednostkowe? Rozwijając się przecież każdy z nas (a więc także twórcy –  może raczej – szczególnie twórcy) dokonuje selekcji tego co zdobywa zewnętrznie na rzecz wewnętrznie wytworzonych idei. 

   Na wystawie zobaczyć można będzie prace takich niezwykłych artystówi jak: Urszula Święcicka, Karol Szostak, Zofia Kubicka, Katarzyna Fober, Maria Cukier, Olga Prokop – Miśniakiewicz, , Roland Kościółek, Jan Kubicki, Waldemar Mazurek, Wiesław Kwak.

    Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza dofinansowanego z funduszy MKiDN z programu Kultura Dostępna, którego głównym założeniem jest przybliżenie szerszej publiczności z rejonów poza zamieszkaniem ukazywanych artystów najważniejszych nurtów w polskiej rzeźbie współczesnej; chcemy zachęcić tychże odbiorców do dalszych poszukiwań – do rozwijania samych siebie nie tylko na polu wiedzy o sztuce, lecz także swojej duchowości – do spełniania idei wciąż dalej. 

Jako, że jest to mobilna oferta kulturalna tym razem wydarzenie Plus Ultra organizujemy ‘‘na drugim końcu Polski’’ – w będącym filią Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku (oficyna dworska). Wystawa trwać będzie między 15 a 31 grudnia 2022 roku, wernisaż odbędzie się 15.12 o godz. 18:00.

Serdecznie Zapraszamy!

ANG.

It is difficult to determine what impact the various experiences in our lives have on our development. Do we make choices as conscious individuals – or are we the sum total of borrowings from those we encounter on the road of life?

   Probably most of us ask ourselves this or a similar question at least once in a while; we decided to ask it to 10 extraordinary sculptors. In the second of the Plus Ultra series of exhibitions, we will present the next generation of artists in relation to the masters presented at the first exhibition. 

Artists selected by the key of being both representatives of important trends in Polish contemporary art and disciples of outstanding sculptors. The exhibition is therefore a pretext for exploring the extent to which the works of the ”students” can be seen to be influenced by their ”masters”; perhaps it will turn out that they are completely detached from the learned content and thus characteristically individual. After all, as we develop, each of us (and thus also artists – perhaps rather – especially artists) selects what we acquire externally in favor of internally generated ideas.

The exhibition will feature the works of such extraordinary personalities as Urszula Święcicka, Karol Szostak, Zofia Kubicka, Katarzyna Fober, Maria Cukier, Olga Prokop – Miśniakiewicz, Roland Kościółek, Jan Kubicki, Waldemar Mazurek, Wiesław Kwak.

    The exhibition is realized within the framework of a project of the Otwarta Pracownia Twórcza Foundation co-financed from funds of the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of the Kultura Dostępna (Accessible Culture) program. Its main assumption is to bring the most important trends in Polish contemporary sculpture closer to a broader audience from areas beyond the residence of the exhibited artists; we want to encourage these audiences to continue their search – to develop themselves not only in the field of art knowledge but also their spirituality – to fulfill their ideas still further. 

As this is a mobile cultural offer, this time the Plus Ultra event is being organized ”at the other end of Poland” – in the Kasztel Conference and Exhibition Centre in Szymbark (a manor house annex), which is a branch of the Dwory Karwacjanów i Gładyszów Museum in Gorlice. The exhibition will run from 15 to 31 December 2022, the opening will take place on 15.12 at 6 pm.

01. KAROL SZOSTAK

ZJAWA I

02. URSZULA ŚWIĘCICKA

SERCE

03. MARIA CUKIER

SOUVENIR II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pl_PLPL_PL